Castellano Valencià English

RETRIBUCIONS

Els comptes de pèrdues i guanys dels exercicis 2017 i 2016 inclouen gastos en concepte de dietes dels Administradors de la Societat per import de 113.609 euros en ambdós exercicis.

En relació amb l'article 229 de la Llei de Societats de Capital, els administradors han comunicat que no tenen situacions de conflicte amb l'interés de la Societat.

Durant els exercicis 2017 i 2016 els membres del Consell d'Administració de la Societat no han rebut cap atenció estatutària per la Societat. Així mateix, no hi ha empleats en la Societat que tinguen la consideració d'alta dirección.