NORMATIVA APLICABLE

En este apartat es presenta en dos carpetes la legislació d'aplicació a les activitats exercides per l'empresa i la legislació específica de transparència.