Castellano Valencià English

FUNCIONS

La Societat realitza les activitats següents:

  • La gestió de l'abastiment domiciliari d'aigua potable, i això pel que fa a l'Enllumenament i extracció d'aigües subálveas, asl com la captació d'aigües superficials, prèvies les oportunes llicències o concessions; el tractament i potabilització d'aigües, siga quin siga el seu origen, i la seua distribució a tercers, tant amb fins de consum humà, com per a reg o altres usos. El manteniment, reposició, millora i ampliació de les xarxes, depòsits i la resta d'infraestructures existents; la gestió del consum i distribució de les aigües; el subministrament, instal·lació i manteniment de comptadors; la determinació de consums i a la facturació i cobrament de tarifes per prestació del servici, i en general, a qualssevol activitats complementàries que es deriven dels anteriors.
  • La gestió del sistema de clavegueram. entenent per tal l'arreplega de les aigües residuals i pluvials que es generen en el terme municipal i el seu transport fins als punts de depuració y/o abocament al medi natural; el manteniment, reposició, millora i ampliació de les xarxes, embornals, pous de registre, bombaments i la resta d'infraestructures existents; la facturació i cobrament de tarifes per prestació del servici i, en general, la realització de qualssevol activitats complementàries que es deriven de les anteriors.
  • La realització de qualssevol estudis i treballs, tant de naturalesa tècnica, com econòmica, jurídica o administrativa, que siguen necessaris per a la prestació dels servicis i la realització de les activitats indicades en els apartats precedents d'este article, i molt en especial la realització d'Estudis i Projectes Tècnics, i la realització d'estudis de costos i tarifaris.
  • L'execució y/o direcció de qualssevol obres que siguen necessàries per al manteniment, reposició , millora, instal·lació o ampliació de:

1) Les xarxes de distribució, depòsits i la resta d'infraestructures del servici d'abastiment d'aigua potable.
2) Les conduccions d'arreplega i evacuació d'aigües residuals i pluvials, embornals, pous de registre, bombaments, i la resta d'infraestructures del servici de clavegueram.
3) Les xarxes de col·lectors generals, impulsions, i estacions de tractament i depuració d'aigües residuals.

La Societat podrà executar indirectament les anteriors activitats compreses en el seu objecte social per mitjà de la constitució d'altres societats, o per mitjà de la participació en altres societats ja constituïdes, podent per a això subscriure, o per qualsevol altre títol adquirir i alienar accions i participacions socials. La Societat mixta serà entitat col·laboradora de l'Ajuntament per a la gestió de cobrament en executiva.

La Societat i la seua societat dominant directa Servicis Hídrics Continentals, S.A. estan integrades en el Grup la societat dominant del qual és Empresa General Valenciana d'Aigua, S.A. El domicili social de Servicis Hídrics Continentals, S.A. i d'Empresa General Valenciana d'Aigua, S.A. està en Gran Vía Marqués del Turia, 17, 1º, Pta 4, sent esta última societat la que formula comptes anuals consolidades. Les comptes anuals consolidades del Grup Empresa General Valenciana d'Aigua van ser aprovades per la Junta General d'Accionistes d'Empresa General Valenciana d'Aigua, S,A. i depositades en el Registre Mercantil de València.