Castellano Valencià English

ACCIONISTES

El capital de la Societat a 31 de desembre de 2017 i 2016 ascendix a 901.518 euros i està representat per 150 accions nominatives de 6.010'12 euros de valor nominal cada una, totalment subscrites i desembossades, numerades de l'1 al 150 i dividides en tres classes, A. B I C. 45 accions de classe A numerades de l'1 al 45 ambdós inclusivament i 15 accions de classe B numerades del 46 al 60 ambdós inclusivament, la qual cosa fa un total de 60 accions, representatives del capital titularitat de l'Excm. Ajuntament de Calp que ascendix a 360.607'2 euros i 90 accions classe B numerades del 61 al 150 ambdós inclusivament, representatives del capital titularitat de Servicis Hídrics Continentals que ascendix a 540.910' 8 euros.